Aannamebeleid & inschrijfformulier

Kinderen vanaf 4 jaar oud kunnen les bij ons volgen. We bieden wekelijkse klassikale lessen aan van groep 1 tot en met groep 8 en een gemengd online/klassikaal voor het Voortgezet (Secundair) Onderwijs. Kinderen dienen in staat te zijn voldoende Nederlands te verstaan om de lessen te kunnen volgen. Dit zal, bij twijfel, worden getoetst. Indien het begrip van de Nederlandse taal (nog) niet voldoende is om de lessen te volgen (NTC richting 3 niveau) dan dient, in overleg met de ouders, door middel van bijles het gewenste niveau te worden bereikt alvorens in te stromen in het reguliere NTC programma.

Inschrijving geldt voor een heel schooljaar. Echter, kinderen die gedurende het schooljaar 4 jaar worden of die gedurende het schooljaar in de regio komen wonen, mogen gedurende het schooljaar instromen. Het lesgeld wordt dan pro-rata berekend.

De formele aanmelding van nieuwe leerlingen gebeurt door middel van het inschrijvingsformulier 2023-2024, waarop gegevens van de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers staan.

Om een plek op de Eekhoorn te kunnen garanderen dient inschrijving van leerlingen te gebeuren vóór 31 mei, d.m.v. het inschrijvingsformulier. Ook het inschrijfgeld van $50,- (per gezin per jaar) dient voor 31 mei te zijn voldaan.

Bij aanmelding verstrekt u ons, indien mogelijk, het leerling dossier dat u bij vertrek van de vorige school heeft ontvangen. Van een leerling die in Nederland of België onderwijs heeft gevolgd, worden onder andere gevraagd:

  • Het onderwijskundig rapport
  • De gegevens van het leerlingvolgsysteem of andere recente toetsgegevens
  • Het laatste schoolrapport
  • Bewijs van uitschrijving vorige school
  • Een eventueel handelingsplan (indien van toepassing)

Als een leerling elders NTC-onderwijs heeft gevolgd, zijn genoemde gegevens doorgaans eveneens beschikbaar voor wat betreft het NTC-onderwijs. Mocht er geen leerling dossier zijn, dan is de leerling (vanaf groep 3) verplicht een toelatingstoets af te nemen.

Indien een leerling is ingeschreven maar ouders onverhoopt besluiten/ omstandigheden er voor zorgen dat de betreffende leerling het komende schooljaar niet kan volgen, zullen de door de school gemaakte kosten (voor bijvoorbeeld reeds aangeschaft materiaal) één op één aan de ouders worden doorberekend. Het bovengenoemde inschrijfgeld van $ 50,- kan niet terugbetaald worden.

Er zal een kennismakings-/intake gesprek plaatsvinden waarin bovenstaande informatie met de ouders worden doorgesproken, alsmede de regels van de school. In dit gesprek wordt getracht een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het kind en vooral ook van zijn niveau van de Nederlandse taal. In het gesprek zal ook nadruk worden gelegd op het verwachtingspatroon van de ouders en de mogelijkheden en doelstelling van de Eekhoorn om aan dit verwachtingspatroon te kunnen voldoen.

We regularly post fun and informative messages on social media, so don’t forget to like and follow our Instagram and Facebook page

Website Powered by WordPress.com.